Nabór do szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2024 Prezydenta Miasta Kalisza od dnia 26 lutego 2024 r.
rozpoczynają się zapisy dzieci do szkół obwodowych na rok szkolny 2024/2025

 

Kliknij i zapoznaj się

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ:

  • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

Od dnia 26 lutego 2024 r. rodzice uczniów z obwodu szkoły mogą składać zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/(zgłoszenie internetowe). W celu zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy zalogować się do systemu informatycznego NABO, dostępnego na stronie internetowej https://sp-kalisz.nabory.pl/
i wypełnić wniosek elektronicznie . Następnie wydrukowany i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Jeżeli zachodzi taka potrzeba istnieje możliwość wypełnienia wniosku na miejscu w szkole .

W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych w zgłoszeniu, Dyrektor Szkoły  może zażądać od składającego, przedstawienia do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzających te dane.

 

  • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

W sytuacji posiadania wolnych miejsc do klasy pierwszej dnia 6 maja 2024 r. zostanie uruchomiona rekrutacja dla dzieci spoza obwodu. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/ Wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, złożyć czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka i złożyć osobiście w placówce I wyboru wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
Komisja Rekrutacyjna w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, może zażądać od składającego, przedstawienia do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzających te dane.

KRYTERIA REKRUTACJI

 

Kliknij i zapoznaj się

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2024/2025

 

Kliknij i zapoznaj się