Dokumenty szkoły

Statut szkoły

Plan pracy szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

Procedury obowiązujące w szkole

Administrator Danych Osobowych

Obwody szkół