Wizja szkoły

Szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągnięte to będzie dzięki aktywizującym metodom uczenia, dzięki którym każdy uczeń odnajdzie w sobie tkwiący ,,skarb” i rozwinie go na miarę swoich możliwości.

Szkoła jest otwarta, demokratyczna, w układach międzyludzkich panuje partnerstwo i życzliwość. Nauczyciel pracuje w dobrych warunkach – klasy są nieliczne, baza szkoły dobra, praca bardzo dodrze zorganizowana. Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

  • Nasza szkoła jest silnie związana ze środowiskiem lokalnym, w tradycji miasta, a w związku z tym przykładamy dużą uwagę do kultywowania chlubnych tradycji szkoły. Pracujemy jako zespół. Celem działań szkoły będzie służenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, a wskaźnikiem sukcesu stanie się ich satysfakcja i prestiż w środowisku.
  • Dba, by uczniowie byli wspomagani we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków,które zapewniają mu przygotowanie do godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia.
  • Wzbogaca swój program działań wychowawczych tak, by była przyjazna i bezpieczna dla naszych uczniów.
  • Doskonali swój system współpracy z rodzicami, włączając ich do realizacji programu wychowawczego szkoły.