Sylwetka absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,

to obywatel XXI wieku, który:

   w zakresie wiedzy:

 • zna podstawowe wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu i życiu,
 • ma wiedzę o otaczającym świecie i zjawiskach w nim zachodzących,
 • rozumie konieczność dbania o środowisko naturalne,
 • posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji, między innymi na temat cyberprzemocy i substancji psychoaktywnych,
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
 • zna kulturę, obyczaje i historię własnej miejscowości, regionu i kraju,
 • zna zasady zdrowego i aktywnego stylu życia, 

w zakresie umiejętności:

 • potrafi dbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z narzędzi technologii informatycznej, posiada umiejętności komunikowania i zachowania w różnych sytuacjach życiowych,
 • dzieli się swoją wiedzą i współpracuje w zespole,
 • potrafi porozumiewać się w co najmniej jednym języku obcym.

w zakresie postaw:

 • system wartości jaki wyznaje, oparty jest o przyjęte normy moralno– społeczne
 • zna siebie, swoje możliwości, realizuje je poprzez samodoskonalenie, stawiając sobie coraz wyższe wymagania,
 • ma poczucie własnej wartości, jest asertywny,
 • jest kulturalny, empatyczny i tolerancyjny,
 • szanuje prawo, jest uczciwy, w pełni odpowiada za swoje postępowanie i czyny,
 • aktywnie uczestniczy w życiu społeczno –kulturalnym,
 • troszczy się o środowisko naturalne.