Misja szkoły

Najważniejszym dobrem naszej szkoły jest uczeń

Najważniejszym dobrem naszej szkoły jest uczeń, który w przyjaznej atmosferze i wzajemnej akceptacji zwiększa szanse na osiągniecie sukcesów w przebiegu kariery szkolnej.

Spełniając oczekiwania środowiska, kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, pięknie i świadomie uczestniczyć we współczesnym świecie. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.

Jesteśmy po to, aby wychowywać, uczyć i przygotowywać do zdobywania wiedzy i samorealizacji w dorosłym życiu. Kierujemy się wiedzą , doświadczeniem i intuicją w dążeniu do osiągnięcia celu, którym jest człowiek aktywny, otwarty, samodzielny, potrafiący odnaleźć się w otaczającym świecie.

Szkoła nasza koncentruje swoje działania wychowawcze wokół takich wartości jak: kreatywność, uczciwość, odpowiedzialność i mądrość. Spełnienie tych wartości to wspólne zadanie dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Budujemy stosunki interpersonalne na zgodnym współistnieniu i współpracy całej społeczności szkolnej.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie wspólnie wypracowują drogę do wszechstronnego rozwoju uczniów. Rodzice wspierają działania szkoły w dziedzinie wychowania dzieci. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów zapewni satysfakcję i oczekiwany sukces. Stwarzamy atmosferę kreatywnego myślenia stymulującą samodoskonalenie, akceptujemy odmienność poglądów i różnorodność pomysłów. Budujemy stosunki interpersonalne na zasadzie szczerości i otwartości. Uwrażliwiamy na prawdę w relacjach międzyludzkich, jawność i jasność postępowania. Uczciwość w działaniu to rzetelne przekazywanie wiedzy przez nauczycieli i zdobywanie jej przez uczniów oraz rzetelna informacja rodziców o szkole.

Podstawą naszej pracy jest szacunek wobec drugiego człowieka, przejawiający się zaufaniem, szczerością i przestrzeganiem wspólnych wartości.

Kreatywność – rozumiana jako otwartość i pozytywne nastawienie do uczenia, umiejętność dokonywania właściwych wyborów, umiejętność współpracy, sprawiedliwe i kulturalne rozwiązywanie konfliktów, wszechstronny rozwój osobowości uczniów i nauczycieli, twórcze rozwiązywanie problemów.

Uczciwość – rozumiana jako pomoc w odkrywaniu wartości dziecka, dawanie uczniom szansy poprawy, sprawiedliwe i jawne ocenianie, jasne kryteria z zachowania, uwzględnianie jego możliwości i rozwoju emocjonalnego, nie faworyzowanie uczniów kosztem innych, wyrozumiałość, tolerancję i prawdomówność.

Odpowiedzialność – rozumiana jako integracja zespołu klasowego i społeczności szkolnej, sprawiedliwe rozstrzyganie konfliktów między uczniami, ponoszenie konsekwencji za swoje słowa, czyny, dbałość o mienie szkoły, rozwijanie swoich umiejętności, budowanie właściwych relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Mądrość – rozumiana jako umiejętność zdobywania wiedzy i doświadczeń, umiejętność wykorzystywania zdobytych wiadomości do rozwoju zainteresowań oraz podejmowanie właściwych decyzji, wyborów, rozsądne (logiczne) postępowanie w życiu.